POLITYKA PRYWATNOŚCI

podkresl
POLITYKA PRYWATNOŚCI

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Pietraszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Outdoor 3D Producent Reklamy Piotr Pietraszkiewicz, NIP 9291379373 oraz Aneta Pietraszkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Aneta Pietraszkiewicz, NIP 9291750809, wspólnie działającymi w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą „Outdoor 3D Producent Reklamy s.c. Piotr Pietraszkiewicz, Aneta Pietraszkiewicz” z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Mechaników 1, NIP 9731016902 Regon: 081199808

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W każdym czasie istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – biuro@outdoor3d.pl

Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Outdoor 3D Producent Reklamy, Regon: 081199808, NIP: 9731016902, adres siedziby: ul. Mechaników 1, 65-119 Zielona Góra.

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Administratorzy Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. kurierzy, hostingodawcy, .).

W każdym przypadku przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;

w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.

Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki została wyrażona zgoda. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.outdoor3d.pl i w jaki sposób oraz w jakim celu może je wykorzystywać?


 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową 
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi
 7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego, jeśli jesteś już naszym klientem;
 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
 9. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach
 12. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach, badania satysfakcji z oferowanych usług
 13. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety
 14. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych
 15. w celu wysyłania newslettera
 16. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług
 17. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich
 18. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników
 19. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Outdoor 3D Producent Reklamy oraz, konta na portalu Instagram pod nazwą Użytkownika Outdoor 3D
Witryna internetowa www.outdoor3d.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania). 

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innym niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera

analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane. Informujemy, że Państwa dane możemy pozyskiwać z bazy danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł.

CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Unii Europejskiej.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Witryna www.outdoor3d.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.outdoor3d.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych inwestycji.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych?

Strona www.outdoor3d.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informację.

Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.outdoor3d.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.outdoor3d.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Profilowanie.

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia.

Witryna internetowa www.outdoor3d.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych..

Kontakt.

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem.

Bądźmy w kontakcie

Oferta

LITERY PRZESTRZENNE

KASETONY

TABLICE

POLIGRAFIA

WITRYNY SKLEPOWE

STRONT INTERNETOWE

GADŻETY REKLAMOWE